Exterior view of the five units to the north
Exterior view of the five units to the north
Copyright: Taisuke Inatsugu - Shinkenchiku-sha Co.,Ltd