music farm
„Doba u kojem živimo uz primjenu savremenih tehnologija i na?ina proizvodnje name?u pitanje gdje je granica izme?u industrijskih i adimistrativnih objekata? Pojam farme kao mjesta gdje se proizvodi hrana kao osnov za preživljavanje i zadovoljavanje osnovnih potreba može se nedvosmisleno pripisati i mjestu nastanka savremene muzike, kao neodvojivom i neophodnom proizvodu koji se prožima 24 sata na dan kroz sve segmente savremenog života. Tendencija da se radno mjesto, ukoliko opis posla to dozvoljava, u posljednjih nekoliko decenija sve ?eÅ¡?e pokuÅ¡ava približiti mjestu stanovanja, o?itava se ne samo racionalnijim koriÅ¡tenjem vremena kao resursa ve? i u pogledu svjesnosti i odnosa spram okoline i skromnog doprinosa u zaÅ¡titi ?ovjekove okoline. Lokacija koja je na izrazito ravnom terenu, gdje je postojao stambeni objekat sa tri stambene jedinice u vidu prizemne „barake“ pokrivene kosim ?etvorovodnim krovom, promjenom vlasni?ke strukture djelomi?no je sruÅ¡ena kako bi mogla biti prilago?ena novim potrebama. Projektovanjem novog objekta dimenzija 19 x 8 m na mjestu predhodnog sa zadržanim gabaritima i visinom, podjeljen je na dvije funkcionalne cjeline: stambeni prostor (80m2) i poslovni prostor (muzi?ki studio, 100m2), sa svim neophodim sadržajima i standardima za snimanje i produkciju muzike vrhunskih muzi?ara. Konceptualo promatrala se transformacija ku?e u neÅ¡to viÅ¡e ili neÅ¡to drugo. Proces je sagledan kao reakcija na nabijenu energiju i takt muzike, koja pulsira, dinamizuje i cijeli objekat. Izvla?enjem i prožimanjem struktura i materijalizacijom iskazano je preplitanje funkcija kako u eksterijeru tako i u eneterijeru. Zadržavaju?i oblik i formu industrijskog odnosno stambenog dijela.“ A sada ukratko o objektu: Prije nego smo iÅ¡ta radili na lokaciji je postojala prizemna ku?ica od tri stambene jedinice koje su bile pod istim krovom. Uglavnom je to bilo vlasniÅ¡tvo radni?kih porodica koje su bile vrlo nekvalitetno gra?ene. Dakle konstruktivno to su bile barake ?iji je skelet bio od drveta i preko toga su fiksirane plo?e od iverice u dva sloja koje su kasnije s vana a i iznutra farbane bojom. Krov je bio drvena krovna konstrukcija od dasaka i preko toga je iÅ¡ao crijep kao pokrov. U prilogu imaÅ¡ slike objekata kakvi su bili u orginalu (da stekneÅ¡ bolju sliku). Kada su novi vlasnici kupili te barake one su bile u jako loÅ¡em stanju. Krov je curio i voda je oÅ¡tetila unutarnje zidove a na?ela je i primarnu konstrukciju, tako da smo odlu?ili da zamjenimo gra?evinu novom s tim da smo zadržali temelje jer su bili u solidnom stanju a novi objekat se uklapao u postoje?e gabarite, kako Å¡irinom i dužinom tako djelimi?no i visinom. Mislim da je podignut nivo krova u stambenom dijelu objekta za jedan metar. Å ta je ono Å¡to smo mi uradili? Mi smo napravili Muzi?ku farmu. Napravili smo mjesto gdje se proizvodi muzika i nazvali smo je „Music Farm“ iz dva razloga, a to je Å¡to se tu pravi i uzgaja muzika, a drugi je zato Å¡to fakat li?i na farmu, jer je daleko od grada, u prirodi a i samim gabaritom i izgledom na to potsje?a. Koncept je da postoje dva odvojena volumena jedan niži i totalno zatvoren (u kome je studio) a drugi poluotvoren (u kome je stambeni prostor) a povezani su jednim transparentnim prostorom koji je uokviren s pet ramova koji bi trebali da pretstavljaju 5 linija notnog sistema. Prilikom gradnje koristili smo suvremene materijale: beton, opeku, drvena gra?a, lim kao fasada, aluminjum kao prozorski profili, u unutraÅ¡njosti parketi i itisoni. Zidovi su uglavnom zidani opekom a u studiju smo radili unutraÅ¡nju Å¡koljku od rigipsa, negdje i sa duplom plo?om jer studio i produkcija i režija moraju biti potpuno odvojeni jedno od drugoga. Tu su uvijek radjeni dupli zidovi Å¡to zna?i da je svaka prostorija unutar studija posebna cjelina.

Media

6 photos

Building Activity

  • OpenBuildings
    OpenBuildings added a digital reference
    about 6 years ago via OpenBuildings.com