longitudinal section
longitudinal section
Copyright: Toshiyuki Yano